វិញ្ញាបនប័ត្រ

ASTM-F963

ASTM F963

EN71-3

EN71-3

CPSC

CPSC

CPSIA

CPSIA

FCC

FCC

CE-EMC

CE EMC

សហរដ្ឋអាមេរិក-កាលីហ្វ័រញ៉ា-ប្រូសិន-៦៥

US California Proposition 65